GDPR

Zásady ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Věra Jungová, IČ 49855743 se sídlem Kamenný Přívoz 109 (dále jen: „správce“). Kontaktní údaje správce jsou Věra Jungová, IČ 49855743, Kamenný Přívoz 109, datová schránka jqca9b2

2 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a umožnění klientům Správce on-line vytváření rezervací.

Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, a zasílání obchodních sdělení.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. Měsíc po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje v rezervačním systému automaticky vymaže, po konci roku spálí diář a zachová maximálně 15 let kontakty v telefonním seznamu.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1 Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, podílející se na zajištění provozu služeb nebo zajišťující marketingové služby (například upozorňovací SMS na termín terapie).

2 Správce má v úmyslu předat osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci – příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb / rezervačního sytému / SMS brány.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

1 právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

2 právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

3 právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

4 právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

5 právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

6 právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

8 právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě – údaje v datové podobě maže po jednim měsíci od terapie, údaje v listinné podobě pálí (diář daného roku), telefon s kontakty nepůjčuje do ruky třetím osobám. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1 Odesláním rezervace z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2 S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 10.7.2020.